Hur digitalisering kan bidra till ett fossilfritt Sverige

Digitala lösningar som verktyg

För att Sverige ska bli klimatneutral behövs det tvär-funktionella och konkreta planer från ett antal olika branscher. Fossilfritt Sverige har tillsammans med ett stort antal aktörer i digitaliseringskonsultbranschen skapat en färdplan med fokus på digitaliserings möjligheter. Färdplanen för digitaliseringskonsultbranschen ska tydliggöra hur branschen, tillsammans med politiker och andra beslutsfattare, kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige som driver fram globalt hållbara lösningar.

Att använda digitala lösningar är ett av verktygen som mänskligheten kan använda för att minska de globala utsläppen av växthusgaser. Det finns studier som har visar att med hjälp av digitala lösningar kan man optimera nuvarande system och bidra till en 20-procentig minskning av de globala utsläppen. Fossilfritt’s rapport visar att det finns större möjligheter om man fokuserar på digitala transformativa effekter.

”Digitalisering ska ses som en katalysator som kan skynda på utvecklingen i en fossilfri och resurssnål riktning likväl som i en fossil- och resursintensiv riktning. Därför behöver vi, utöver att börja använda ny teknik, även arbeta med hur och till vad den används samt se till att affärsmodeller, beteenden, regelverk och sättet vi organiserar oss på anpassas för en hållbar och digitaliserad värld”

(Fossilfritt färdplan, 2019)

Hur digitalisering kan bidra till att minska utsläppen i samhället

Enligt de senaste forskningsrönen, som presenterades i IPCC:s specialrapport om 1,5 °C , bör de globala utsläppen ner till noll redan 2050. För att världens länder ska arbeta strategiskt så har FN:s klimatpanel(IPCC) lyft fram en rapport som fokuserar på en ”låg-energi-scenario”.  Digitalisering kan möjliggöra globala hållbara lösningar för ökat konkurrenskraft genom export av transformativa lösningar som inkluderar både produkter och tjänster. Genom digitalisering av alla sektorer i samhället kan man möta samhällets behov genom resurseffektiva och cirkulära innovationer.

Tre strategier för digitalisering som minskar utsläppen i samhället

  • Optimerande lösningar: Historiskt sätt är det en metod som används mest och utgår från kostnadskalkyler för att mäta marginella förändringar. Här är tre exempel:
    • Att genom man genom digital teknik kan öka skördande av jordbruksgrödor med 30%. Denna optimering kan spara vatten och olja
    • Att genom digital teknik optimera logistik, tillverkning, företag, lärande och byggnader kan genera stora ekonomiska fördelar.
  • Accelererande lösningar: Här gäller det att hitta de bästa nuvarande lösningarna som finns och sedan implementera dessa i stor skala. Här är fokus att utgå från smarta lösningar för att sänka energibehovet genom skiftet från fossila till förnybara energikällor. Det som skiljer bland annat optimering mot accederande lösningar är att optimering kan dölja de socio-ekonomiska förändringar som behövs. Digitalisering kan accelerera lösningar genom att kombinera optimering och acceleration som till exempel byggnads-energisystem. För att nå dit menar flera rapporter att det behövs ett tydligt klimatledarskap.
  • Transformerande förändringar: Här gäller det att skifta fokus från enskilda lösningar till system. Med de transformerande lösningarna är målet att också inkludera de så kallade rekyleffekterna som en del av strategin. En optimerande lösning kan få omvänt effekt genom att man istället ökar sitt totala utsläpp. Ett exempel som visar detta är att en person börjar arbeta hemma och minskar sitt utsläpp från bil pendlande men använder istället sparade pengar för en lång flygresa. Transformerande lösningar kan till exempel vara försäljning av mobilitet som en tjänst. Med digitalisering som en del av lösningen skulle transportsystem med mobilitet som grund förändra och reducera energibehoven och minska utsläppen.

Nedan sammanfattar vi de tre olika områden från varje del (Fossilfritt, 2019):

digitre

Egna reflektioner:

För att Sverige ska nå ett fossilfritt samhälle och minska sina utsläpp kommer digitalisering att spela en viktig roll för att skapa nya system, affärsmodeller och lösningar. Digitalisering kan skynda på utvecklingen för en fossil-och resursintensiv riktning.

Denna rapport tillsammans med flera andra studier visar att vi behöver använda teknik för att ställa om till en hållbar och digitaliserad värld men även reflektera hur och till vad den används samt vikten på att ändra vårt beteende samt hur vi planerar, bygger och underhåller produkter och tjänster. Digitaliseringen kommer att även spela en viktig roll för Sveriges fortsatta konkurrenskraft som exportland. Dessutom så kan Sverige visa på ett starkt klimatledarskap genom att visa de positiva möjligheter som finns för att nå fossilfrihet. Personligen är jag övertygad om att digitalisering kan bidra till nya cirkulära lösningar som kan hjälpa oss att bli klimatneutrala. Dock är det viktigt att påpeka att det inte enbart går att ställa om ett till hållbart samhälle med hjälp av av digital teknik. Idag så är det möjligt att dela fordon utan att äga en bil, men om det gör att man åker bil mera och längre sträckor med fossildrivna bilar så blir totaleffekten av utsläpp högre. Därför bör vi fokusera på lösningar ur ett system perspektiv som sätter människor i fokus.

Jag är övertygad att med ett tydligt och rättvist ledarskap från politiker, näringslivet och individer så kan digitaliseringen få en central roll i vår omställning till hållbara samhällen.

Om: Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen

Källor:
Läs färdplanen här: Fossilfritt Färdplan

Om Fosillfritt – se deras hemsida

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s